Cyprysik groszkowy 'Hime-Savara' / Chamaecyparis pisifera 'Hime-Savara'